Questions and offer


SEND ONLINE REPORT
 

 

 

For those who want to join now

PUBLICATIONS    Books and manuals

 

 1) “Audit (izahlı luğət)”. Tərtib edənlər: Vahid Novruzov, Rza  Zülfüqarzadə. — B.: 1996. — 52 s.

 

 2) Novruzov Vahid, Zülfüqarzadə Rza. ”Auditin əsasları”. —  B.:“Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB, 1997. — 240 s.

 

 3) Əli Nağıyev, Vahid Novruzov, Həsən Allahverdiyev, Əli Əlirzayev.  “Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı”. — B.: “Azərnəşr”, 1998.  — 388 s.

 

 4) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. I cild. — B.:  “Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB, 1998. — 204 s.

 

 5) “Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit” elmi-praktik konfransının  materialları. — B.: “Azərnəşr”, 1999. — 190 s.

 

 6) “Audit. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti”. — B.: Azərbaycan Milli  Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2001. — 604 s.

 

 7) ”Daxili audit standartları”. — B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası  Nəşriyyatı, 2001. — 32 s.

 

 8) “Azərbaycanda audit: təşəkküldən inkişafa doğru (1996-2001-ci  illər)”. — B.: 2002. — 82 s.

 

 9) Vahid Novruzov, Ramiz Qənizadə, Lalə Nəsibova, Malik Əliyev.  “Daxili audit. Tədris-praktika vəsaiti”. — B.: “Nağıl evi”, 2002. 112 s.

 

 10) “Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsi”. — B.: “Nağıl evi”, 2002. — 84  səh.


 11) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. II cild.  — B.: “Nağıl  evi”, 2002. — 320 səh. 

 

 12) “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişaf problemləri (Elmi - praktik konfransın materialları)”. — B.: “Nağıl evi”, 2003. — 336  s. 

 

 13) “Azərbaycanın milli audit standartları”.  — B.: “Nağıl evi”, 2004. —  338 s.

 

 14) “Keçid iqtisadiyyatı ölkələrində auditin inkişaf problemləri“  (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları). — B.: “İqtisadiyyat və  audit” jurnalının nəşri, 2004. — 284 s.

 

 15) “Azərbaycan auditi”  — B.: 2004. — 140 s. 

 

 16) V.T.Novruzov  “İnkişaf və tərəqqinin Heydər Əliyev modeli”.  Redaktor və ön sözün müəllifi: Şakir Yaqubov. - B., Azərnəşr, 2004. —  288 s. 

 

 17) “ANTİkorrupsiya” (Sənədlər toplusu). — B., “İqtisadiyyat və audit”  jurnalının nəşri, 2005. — 244 s. 

 

 18) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”.  — B.,  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2005. — 172 s. 

 

 19) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. III cild. — B.,  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2005. — 322 s. 

 

 20) “Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsi”. Əlavə və dəyişikliklər edilmiş   ikinci nəşri. Tərtib edəni: Qəşəm Bayramov. — B.: “İqtisadiyyat və  audit” jurnalının nəşri, 2006. — 92 s. 

 

 21) “Daxili audit fəaliyyətinin təməl prinsipləri”. — B.: Mütərcim, 2006. -  44 s.

 

 22) “Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində maliyyə nəzarətinin  rolu”. (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları).  — B.:  “İqtisadiyyat və audit jurnalının nəşri, 2006. — 244 s. 

 

 23) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”. (Tamamlanmış  ikinci nəşri). — B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2006. — 232  s. 

 

 24) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. IV cild. — B.:  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2007. — 272 s. 

 

 25) F.V.Ağayev, V.V.Novruzov. “Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-  təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi”. — B.: Mütərcim, 2007. —  72 s. 

 

 26) “Daxili audit”. Qanunvericilik və normativ sənədlər.  —B.:  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2007. — 96 s. 

 

 27) “Auditorun mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında”. — B.:  2007. — 16 s.

 

 28) “Daxili audit”. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. İqtisad elmləri  doktoru, professor V.T.Novruzovun elmi redaktorluğu ilə. — B.:  “Nağıl  evi”, 2008. — 332 səh. 

 

 29) “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin    rolu və əhəmiyyəti”. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. —  B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2008. — 372 səh. 

 

 30) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. V cild.  — B.:  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2009. — 320 səh. 

 

 31) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”. (Yenidən işlənmiş  və tamamlanmış üçüncü nəşri). — B.:”İqtisadiyyat və audit” jurnalının  nəşri, 2009. — 284 səh. 

 

 32) “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi. Beynəlxalq audit  standartları”. — B.: 2009. — 796 səh. 

 

 33) "Böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının  səmərəli  idarə olunmasında şəffaflığın rolu" 
 (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları). - B.:  “İqtisadiyyat və  audit” jurnalının nəşri, 2009. - 474 səh. 

 

 34) “1 saylı Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət standart”ı (yenidən  işlənmiş)  2010 - 62 səh. 

 

 35) “Müasir şəraitdə auditin aktual problemləri” (Polşa-Azərbaycan  elmi-praktik simpoziumunun materialları).  — B.: “Nağıl evi” , 2011.  —  144 səh.

 

 36) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. VI cild.  — B.: “Nağıl  evi” , 2011. — 272 səh.

 

 37) “15 il Dövlətin, mülkiyyətçilərin və auditorların mənafeləri 
 keşiyində”   — B.: 2011. — 272 səh.

 

 38) “AUDİT” Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti./ Yenidən işlənmiş və  tamamlanmış ikinci nəşri. — B.: Azərnəşr, 2011. — 504 s.

 

 39) “Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə  Təlimat”    — B.: 2012. — 194 səh. 

 

 40) “8 saylı beynəlxalq təhsil standartı (BTS 8)” Audit  mütəxəssislərinin səriştəliyinə dair Tələblər   — B.: 2012. — 28  səh.

 

 41) "Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları və  audit standartlarının tətbiqi problemləri" (Mühasiblərin və  auditorların III Avrasiya Forumunun materialları). — B.: “Nağıl evi”,  2012. — 195  səh. 

 

 42) "Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu"  (beynəlxalq  elmi-praktik simpoziumun materialları). -B.: "Nağıl  evi",  2012. — 120 

 

 43) "Daxili audit: reallıqlar və perspektivlər" (beynəlxalq konfransın  materialları). -B.: "Nağıl evi",  2012. — 90

   44) “Аудит. Законодательство и нормативные документы”. Том VII.  — Б.: "Нагыл Эви",  2013. — 215 стр.

Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

Poll

Do you need round tables, seminars, discussions arranged by the Chamber of Auditors?

 

Yes

No need

To some extent

Don’t know