MÜRACİƏTLƏR


ONLİNE HESABAT GÖNDƏR
 

 

 

Yeni qoşulmaq istəyənlər üçün

AUDİTORLAR PALATASI 20    Bizi təbrik edirlər

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20-ci  İldönümü münasibətilə
Beyn
əlxalq Mühasiblər Federasiyasının prezidenti Olivia Kirtley tərəfindən məktub
 

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC), onun İdarə Heyətinin, həmçinin 130 ölkədən olan 175-dən çox üzv və əməkdaşlarının və təmsil etdiyi 2.8 milyon mühasiblərinin adından Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  20 ilini həsr etdiyi xidmətin qeyd edilməsi ilə bağlı səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan böyük şərəf hissi duyuram.

2003-cü ildən bəri IFAC-ın üzvü olan Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası güclü, dayanıqlı müəssisələrin, maliyyə bazarlarının və iqtisadiyyatın inkişafında etibarlı, etik lider kimi tanınan mühasibat uçotu peşəsinə olan missiyamızı bölüşür və dəstəkləyir. Peşəkar mühasibat uçotu təşkilatı kimi, Auditorlar Palatası əsas audit məsələləri haqqında  Azərbaycan Maliyyə Nazirliyini məlumatlandırmaq, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarının qəbul edilməsi və istifadəsinin təbliğində həmçinin audit və maliyyə hesabatlılığının gücləndirilməsi sahələrində səylə çalışıb.

Şərqi Avropa və Qərbi Asiyanın ayrıcında olan ölkədə yerləşən Auditorlar Palatası, höküməti və biznesləri keyfiyyətli maliyyə məlumatı ilə təmin etməkdə  kömək göstərilməsinin vacibliyini qəbul edib. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Azərbaycanın dövlət və özəl sektorlarında şərəflə xidmət edə biləcək auditorlar yetişdirməkdə auditor xidmətlərinin miqyası və əhatə dairəsini həmçinin şəffaflığın artırılmasında və korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin rolunu genişləndirməyə çalışıb.

İFAC Auditorlar Palatasının auditor təlimi üçün universitetlər və təlim təşkilatları ilə olan əməkdaşlığını  genişləndirmək, kiçik və orta ölçülü müəssisələrin eyni zamanda kiçik və orta ölçülü təcrübələrin maraqlarını artırmaq, maliyyə hesabatlarının istifadəçilərini qorumaq, ölkədə peşə inkişafı üçün beynəlxalq münasibətlər və əməkdaşlıq sazişləri yaratmaq səylərini alqışlayır.

Bu əlamətdar hadisə münasibətilə, biz sizin uğurlarınızı bölüşürük və daha böyük gələcək nailiyyətlər gözləyirik!

 

Hörmətlə,

Olivia Kirtley

 

Послание от Оливии Кёртли, Президента

Международной федерации бухгалтеров

по случаю 

20-й годовщины Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 

 

От имени Международной федерации бухгалтеров (IFAC), её Совета, и более чем 175 членов и ассоциированных членов в 130 странах, представляющих более 2,8 миллионов бухгалтеров, я имею честь искренне поздравить Палату Аудиторов Азербайджанской Республики (ПААР), которая отмечает 20-летний юбилей самоотверженной службы.

Член IFAC с 2003 года, ПААР разделяет и поддерживает наше видение профессии бухгалтера, как надёжного, признанного лидера в развитии сильных, устойчивых организаций, финансовых рынков и экономик. Палата аудиторов, как профессиональная организация бухгалтеров, приложила много усилий, консультируя Министерство финансов Азербайджана по ключевым вопросам аудита, способствовала принятию и использованию международных стандартов финансовой отчетности, а также усилению аудита и финансовой отчетности.


Находящаяся в стране, расположенной на перекрестке между Восточной Европой и Западной Азией, Палата аудиторов уже давно признала важность помощи правительству и бизнесу в обеспечении качества финансовой информации. Палата Аудиторов трудится, чтобы расширить масштаб и охват аудиторских услуг, а также роль аудита в повышении прозрачности и борьбе с коррупцией, чтобы воспитать аудиторов, которые могут с честью и отличием служить государственному и частному секторам Азербайджана.


IFAC приветствует усилия Палаты Аудиторов в деле повышения качества аудита, налаживания партнерства с университетами и учебными организациями для подготовки аудиторов, продвижения интересов малых и средних предприятий, защиты пользователей финансовой отчетности, установления международных связей и заключения соглашений о сотрудничестве для подъема профессии в вашей стране.


Используя эту благоприятную возможность, мы, видя ваши успехи, выражаем уверенность в ваших еще больших будущих достижениях!

 

Оливия Ф.Кёртли

Президент


 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 

Hörmətli Vahid müəllim!

Hörmətli həmkarlar, Azərbaycan Respublikasının auditorları!

 

İcazə verin sizi əlamətdar ildönümü - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin başlanmasının 20 illiyi münasibətilə təbrik edək!

Bu gün biz, sizin dostlarınız, həmkarlarınız və tərəfdaşlarınız, peşə qardaşlarınız məmnuniyyətlə və iftixarla qeyd edirik ki, iki onillik ərzində sözün həqiqi mənasında işin birinci günündən bütün çətinliklərdə və sevinclərdə birlikdə olub, ölkələrimiz üçün auditor peşəsini uğurla qururuq.

Sizi, Azərbaycan Respublikasının auditorlarını, vətəndaşlıq, yüksək peşəkarlıq, cəmiyyət qarşısında məsuliyyət fərqləndirir. Müasir dərin beynəlxalq iqtisadi və maliyyə böhranı şəraitində sizin lideriniz Prezident İlham Əliyevin qarşınızda qoyduğu məsələlərin: auditor xidmətlərinin dövlət tənzimlənməsi və təkmilləşdirilməsi, dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin maraqlarının müdafiəsinin həllini siz tamamilə təmin edirsiniz. Müasir mürəkkəb zamanda sizin ölkə auditorlarının qarşısında sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının göstəricilərinin yüksəldilməsinə, hazır tikinti obyektlərinin qüvvəsindən istifadə olunmasına və xüsusilə korrupsiya və rüşvətxorluqla ciddi mübarizəyə imkan yaratmaq kimi daha çətin və yeni məsələlər durur. Və biz əminik ki, siz bu məsələlərin öhdəsindən də şərəflə gələcəksiniz.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası beynəlxalq audit birliyinin layiqli üzvü, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvü və iki onillik ərzində dəyişməz hörmət və nüfuza malikdir. İşin quruluşunda, formasında və metodunda, kadr hazırlığı və sertifikatlşmasında olan bəzi spesifik fərqlərə baxmayaraq, bizim, xalqların mədəni və mənəvi zənginləşdirilməsinə əsaslanan dostluğumuz, etibarlığımız, qarşılıqlı anlaşma və köməkkeşliyimiz sarsılmaz qalır! Bu işdə biz sizin lideriniz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülən məsələlərin həyata keçirilməsində müvəffəqiyyətlərinizin rəhnini görürük.

Hörmətli həmkarlar və dostlar, Biz sizə yeni nailiyyətlər və qələbələr, çətin işinizdə müvəffəqiyyətlər, möhkəm cansağlığı və gözəl insan xoşbəxtliyi arzulayırıq!

 

"Qazaxıstan Respublikası Auditorlar Palatası" ASC-nın sədri                                                                                             Sapar KoşkimbayevChamber of Auditors of Azerbaijan Republic

Dear Mr. Vahid Novruzov!

Dear colleagues, the auditors of Azerbaijan Republic!

 

Let me heartily congratulate you on a remarkable jubilee - the 20th anniversary of the beginning of the activities of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic!

Today we, your friends, colleagues and partners, brothers in the profession, can notice with pleasure and pride that for over two decades, since the first days of work, being together in the difficulties and joys, we are successfully building an audit profession which is new for our countries.

You, the auditors of the Azerbaijan Republic, distinguished a civic consciousness, high professionalism, social responsibility. In the current conditions of deep international economic and financial crisis, you provide the full solution to their main objectives of your leader - President Ilham Aliyev: government regulation, improvement of audit services, protecting the interests of economic entities and the state. Even more difficult problems and new challenges confront of the audit Community of your country in the current difficult times - promote an enhancing of the performance of industrial and agricultural production, usage of capacity of build objects, and especially, serious fight against corruption and bribery. And we are sure that you will honorably cope with these tasks.

Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic is a worthy member of the international audit community, a member of the International Federation of Accountants (IFAC) and enjoys for two decades invariable respect and unquestioned authority. In spite of some specific differences in construction, forms and methods of work, training and certification of personnel, our friendship, trust, mutual understanding and mutual support based on the brotherhood of our cultures and spiritual mutual enrichment of the peoples, are inviolable! We see this as a pledge of your success in the implementation of tasks set by your leader, the President of Azerbaijan Republic Ilham Aliyev.

We wish you, dear colleagues and friends, new achievements and victories, successes in your difficult business, good health and great happiness!

 

President of PJSC "Chamber of Auditors of the Republic of Kazakhstan"                           Sapar Koshkimbaev

 

 


 Litva Auditorlar Palatası Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına 20 illik yubileyiniz münasibəti ilə ən səmimi təbriklərini göndərir! Bu 20 il ərzində yüksək xidmət təklif etməklə auditorlar birliyinə böyük sövdələşmədə yardım etmisiniz.  Siz cəmiyyətdə böyük nüfuza maliksiniz. Ölkənizdə xidmət göstərən sərbəst auditor və auditor təşkilatlarını dəstəkləməyinizdə və ən mürəkkəb vəzifələri həyata keçirməyinizdə sizə parlaq gələcək arzulayıram və ümidvaram ki, sizin cəhdləriniz audit birliyinin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
 

Saulius Lapasinskas

Litva Auditorlar Palatasının prezidenti

Литовская Палата аудиторов передает свои самые искренние поздравления Палате Аудиторов Азербайджанской Республики в связи с 20-ти летием! В течение этого времени вы внесли большой вклад в аудиторское сообщество, предлагая качественный сервис и укрепляя доверие к их работе. Вы заслужили надежную репутацию в обществе. Желаем вам светлого будущего в деле поддержки независимых аудиторов и аудиторских организаций, которым вы служите в вашей стране, и всего на лучшего в выполнении ваших сложных обязанностей, и надеемся, что ваши усилия будут способствовать развитию аудиторского сообщества.

 

Саулиус Лапасинскас

Президент Литовской Палаты Аудиторов
 

 Hörmətli Vahid müəllım!

 

Öz fəaliyyətinin 20 illiyini qeyd edən Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasını təbrik etmək mənim üçün, Rusiya Auditorlar Kolleqiyasının Prezidenti kimi, həqiqətən də böyük şərəfdir.

Son 20 il ərzində Auditorlar Palatası Azərbaycanda auditin yüksək etik və peşə standartlarının yaradılması üçün yorulmadan çalışmışdır.

Bu müddət ərzində təşkilatın statusu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır, siz Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvü oldunuz və bu sizin fəaliyyətinizin yüksək keyfiyyətini və layiq olduğunuz hörməti göstərir.

Bütün bu 20 il ərzində Auditorlar Palatası auditor və mühasib sənətinin nə dərəcədə yaradıcı olduğunun parlaq nümunəsi idi. Sizin Palata indiki zamanda unikal təşkilata çevrildi.

Auditorlar Palatasının və onun qurumlarının müdiriyyətinin tərz və idarə üsullarını yüksək peşəkarlıq, tələbkarlıq və xeyirhahlıq, daimi özünütəkmilləşdirmə və fədakarliq səciyyələndirir.

Biz sizin təşkilat ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa şadıq və sizə fəxrlə dost deyirik. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası və Rusiya Auditorlar Kollegiyası arasında Əməkdaşlıq haqqında Saziş təcrübənin öyrənilməsi və mübadiləsinin, auditor xidmətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi üzrə normativ-hüquqi sənədlərin qəbul olunması bazası, dəyəri olmayan ünsiyyət oldu.

Mən sizinlə bu bayrama şərik olmaq imtiyazına görə sizə təşəkkür etmək istərdim. Mən sizə Azərbaycanda auditor və mühasib peşəsinin gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi işində böyük uğurlar arzulayıram.

Hörmətli Vahid müəllim, biz əminik ki, Sizin şəxsi fəal həyat mövqeyiniz, peşəkarlığınız, yorulmazlığınız, bu illər ərzində nail olduğunuz nəticələr, qüsursuz işgüzar adınız, nail olduğunuzla gane olmamaq qabiliyyətiniz gələcəkdə də Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının artması və inkişafı, gücləndirilməsi və tərəqqisinə xidmət edəcək!

Bu təntənəli gündə biz Palatanın üzvlərinə bütün nəzərdə tutulmuş planlarının həyata keçirilməsi üçün tükənməz enerji, yaradıcı ilham, inkişaf və yalnız irəli hərəkət etməyi arzulayırıq!

 

Hörmətlə,
RAK Prezidenti                                                        Aleksandr L.RufDear Mr. Vahid,

 

It is really a great honor for me, as a President of the Russian Collegium of Auditors, to be able to congratulate the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, which celebrates the twentieth anniversary of its activities

Over the past 20 years, the Chamber of Auditors worked tirelessly to establish high ethical and professional standards of audit in Azerbaijan.

During this time the status of the organization has grown significantly, you have become a member of the International Federation of Accountants (IFAC), which indicates the high quality of your work and the respect that you deserve.

Throughout the 20 years of its activity Chamber of Auditors has been a shining example of how creative can be a profession of auditor and accountant. Your Chamber has become an unique organization of its time.

High professionalism, exactingness and goodwill, constant self-improvement and dedication characterize the style and methods of work of administration of the Chamber of Auditors and its structures.

We are glad to long-term cooperation with your organization and are proud to call you friends. Agreement on cooperation between the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and the Russian Collegium of Auditors has served as a good foundation of learning and sharing experience, the adoption of legal documents on the organization and improvement of audit service, of an invaluable companionship.

I would like to thank you for the privilege to share this celebration with you. I wish you great success in your future work to strengthen and improve the auditing and accounting profession in Azerbaijan.

We believe, dear Mr. Vahid, that your personal active life attitude, professionalism, indefatigability, achieved results over the years, impeccable business reputation, the ability do not stop on achieved will continue to serve for growing and development, strengthening and prosperity of the economy of Azerbaijan Republic!

On this solemn day, we also wish all the members of the Chamber inexhaustible energy for realizing of all scheduled plans, creative inspiration, prosperity, and forward movement only!

 

 

Yours faithfully,

President of RCA                                                   Alexander L.Ruf


 


 

Azərbaycan Respublikası

Auditorlar Palatasının Sədri

Cənab Vahid Novruzova

 

Möhtərəm Vahid Novruzov!

 

Sizi və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün üzvlərini Palatanın yaradılmasının 20-illiyi münasibətilə təbrik edirik!

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası iki onillik ərzində auditin təşəkkül tapmasında, inkişafı və təkmilləşdirilməsində məqsədyönlü və sarsılmaz yardım edir.

Auditor peşəsi yüksək status və nüfuz əldə edib. Palatada ən yaxşı professionallar birləşib, aparıcı Azərbaycan auditor şirkətləri, beynəlxalq peşə ictimaiyyətinnin liderləri onun üzvləridir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası müntəzəm və ardıcıl idarəetmə strukturunun formalaşdırılması, göstərilən auditor xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, öz üzvlərinin ixtisasının sistematik artırılması, məsuliyyətin və keyfiyyətə xarici nəzarətin gücləndirilməsi üzrə böyük işlər görüb, metodiki vəsaitlərin işlənib hazırlanmasına və beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinə xeyli təkan vermişdir.

Auditorlar Palatası bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, həmçinin Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC), Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) tamhüquqlu üzvü oldu.

Biz səmimi ümid edirik ki, Azərbaycan auditinin təşəkkül tapma təcrübəsi gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsində uğurlu və konstruktiv istifadə ediləcəkdir.

Biz Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün üzvlərinə və şəxsən cənab Vahid Novruzova işlərində yaradıcı uğurlar və müvəffəqiyyətlər, rifah, sağlamlıq və xoşbəxtlik arzulayırıq.

 

 

Sankt-Peterburq Auditorlar Palatası Şurasının adından

 

Palatanın Prezidenti                                                         A.P.KuznetsovTo the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Vahid Novruzov,

 

We congratulate You and all the members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic with the 20th anniversary of the Chamber is establishment!

Two decades purposefully and steadily Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic promotes the formation, development and improvement of the audit.

An auditor profession has received high status and prestige. The Chamber has united the best professionals; its members are the leading Azerbaijani audit companies, leaders of the international professional community.

Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has carried out a great work to building a coherent and flexible management structure, improving the quality of auditing services, ensuring of the systematic improvement of qualification of its members, strengthening accountability and external control of quality, it has made a great contribution to the development of methodical aids and the introduction of international auditing standards.

Chamber of Auditors became a competent member of several prestigious international organizations such as the International Federation of Accountants (IFAC) and the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA).

We sincerely hope that your invaluable gained experience of the formation of Azerbaijani audit will be used in the future for a successful and constructive work to strengthen the economy of Azerbaijan.

We wish to all members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, and personally to Mr. Vahid Novruzov successes and creative achievements in work, prosperity, health and happiness.

 

 

On behalf

of the Board of the Chamber of Auditors of St. Petersburg

 

President of the Chamber                                                A.P.Kuznetsov


 

 


 

 

29 dekabr 2015-ci il

 

Azərbaycan Respublikası

Auditorlar Palatasının

sədri, i.e.d., prof. V.T.Novruzova

 

Hörmətli Vahid müəllim!

 

"Peşəkar mühasiblər, maliyyə menecerləri və iqtisadçıların Milli İnstitutu" ÖTT-nın bütün üzvləri adından Sizi və Sizin simanızda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün üzvlərini Palatanın fəalıyyətinin 20-illiyi münasibətilə təbrik edirik. Bizim işimizdə biz Sizə öz dostları ilə təcrübə və biliklərilə səxavətlə paylaşan bir həmkar və müəllim kimi baxmağa adət etmişik. Sizin bu alicənablığınız Azərbaycan Auditorlarının peşəkar cəmiyyətinin bütün üzvlərinin alicənablığı olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün fəaliyyəti tarixi dünyanın bir çox ölkələrində vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasının, dövlət orqanları ilə peşəkar ictimaiyyət arasında uğurlu əməkdaşlığın nümunəsidir.

PMMİ-nin üzvləri iki təşkilat arasında yaranmış dostluq, etimad və qarşılıqlı anlaşma münasibətləri ilə həmişə fəxr etmiş və edirlər.

Bu əlamətdar ildə biz Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının bütün üzvlərinə, onların ailələrinə və bütün Azərbaycan xalqına rifah arzu edirik.

 

Səmimi hörmətlə,

 

Peşəkar mühasiblər, maliyyə menecerləri

və iqtisadçıların Milli İnstitutunun Prezidenti, prof.                D.A.Yakovenko
December 29, 2015

 

To the President of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic,

d.e.s., prof. Novruzov V.T.

 

Dear Vahid!

 

On behalf of all members of the SRO "National Institute of professional accountants, financial managers and economists" we congratulate you and in the person of you all members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic on the 20th anniversary of the Chamber is activity. In our work we got used to look at you as at a colleague and teacher who generously shares experience and knowledge with his friends. And the generosity of your heart became generosity of all members of the professional community of Azerbaijan is Auditors.

The history of all activities of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic is an example of the construction of civil society in your country, an example of successful cooperation between the professional community with public authorities for many countries of the world.

The members of the NIPA have always been proud and are proud of the relations of friendship, trust and mutual understanding which have arisen between our two organizations.

In this significant year, we wish prosperity to all the members of the Chamber of Auditors, to their families and to all the people of Azerbaijan.

 

With heartfelt respect,

 

President of the National Institute of Professional accountants,

financial managers and economists, prof.                         D.A.Yakovenko

 


 

 

 

Hörmətli cənab Prezident,

Hörmətli Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri,

Slovakiya Auditorlar Palatasının Prezidenti kimi, mən sizi bizim Palatanın və onun üzvləri adından sizin peşəkar təşkilatınızın təsisatının 20 illiyi münasibətilə təbrik etmək istərdim. İyirmi il - keçilmiş yolda əldə edilmiş nailiyyətlərə baxmaq üçün ideal imkandır. Yubiley - eyni zamanda yolayırıcı və gələcəkdə keçiləsi yolların müəyyənləşdirilməsi yeridir. Əminəm ki, biz Əski Kontinentdə keçdiyimiz yolu qiymətləndirmək üçün istifadə etdiyimiz həmin üsulları siz də Qafqaz regionunda istifadə edirsiniz.

Son illərdə Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlərdə auditorların və auditor peşəsinin statusu əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Auditə nəzarəti gücləndirmək üçün bütün Avropada qanunvericilik dəyişdi. Bu dəyişikliyin nə ilə nəticələnə biləcəyini biz dəqiq bilmirik; nəticə yalnız bir müddət sonra qiymətləndirilə bilər. Buna baxmayaraq, biz artıq bir şeyi tərəddüdsüz bilirik: iki mühüm məqsədə nail olmlalıyıq. Biz audit peşəsini cavanlaşdırmalıyıq; bu o deməkdir ki, biz bizim peşə cəlbediciliyini göstərmək üçün gənc ixtisaslı insanlar ilə işləməliyik. İkinci məqsəd birinci ilə əlaqəlidir. Biz audit peşəsinin yüksək sosial statusunu bərpa etməliyik. Başqa sözlə, biz əmin olmalıyıq ki, hamı tərəfindən qəbul edilmiş dəyərlərin qorunmasında auditin mühum rol oynaması cəmiyyətə və iqtisadiyyata məlumdur.

Hörmətli Palata üzvləri,

Slovakiya Respublikasının Auditorları adından mən sizə gələcək işlərdə ruhlandıran müzakirə və uğurlar arzulayıram.

Hörmətlə,

Ondrej Balaz

Slovakiyanın Auditorlar Palatası Prezidenti


Уважаемый господин Президент,

Уважаемые члены Палаты аудиторов Азербайджанской Республики,

 

Как Президент Палаты аудиторов Словакии я хотел бы поздравить вас от имени нашей палаты и ее членов с 20-летием со дня основания вашей профессиональной организации. Двадцать лет является идеальной возможностью, чтобы оглянуться назад на достижения на пройденном пути. Юбилеи - это также перекрестки и места для определения путей, которые надо пройти в будущем. Я уверен, что те же методы, которые в Старом свете мы используем, чтобы оценить пройденный период, вы так же используете в Кавказском регионе.

Статус аудиторов и аудиторской профессии в странах-членах Европейского Союза за последние годы подвергся значительным изменениям. Законодательство изменилось во всей Европе для того, чтобы усилить контроль аудита. Мы не знаем точно, каковы будут последствия такого изменения; результат может быть оценен только через некоторое время. Тем не менее, есть одно, что мы уже знаем наверняка: мы должны преследовать две важные цели. Мы должны омолодить профессию аудитора; это означает, что мы должны работать с молодыми квалифицированными людьми, чтобы показать им привлекательность нашей профессии. Вторая цель связана с первой. Мы должны восстановить высокий социальный статус аудиторской профессии. Другими словами, убедиться, что обществу и экономике станет известно о том, что аудит играет важную роль в сохранении общепринятых ценностей.

Уважаемые члены палаты,

От имени аудиторов Словацкой Республики, я желаю вам вдохновляющего обсуждения и удачи в дальнейшей работе.

Искренне Ваш,

Ондрей Балаз

Президент Палаты аудиторов Словакии

 


 


 

MOLDOVA RESPUBLIKASI PMAA-nın AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI AUDITORLAR PALATASININ 20-CI ILDÖNÜMÜ MÜNASIBƏTILƏ TƏBRİKİ

 

Hörmətli həmkarlarımız, icazə verin sizi Moldova Respublikası Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası adından Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20-ci ildönümü münasibətilə, böyük tərəqqi və cari dövrdə iqtisadi və sosial inkişafı ilə bağlı problemlərin həlli və davamlı modernləşdirilmə səyləri ilə əldə edilmiş görkəmli nailiyyətlərə görə sizi təbrik edək.

2016-cı ilin avqust ayında ictimai mənafelərə xidmətinin səmərəli fəaliyyətinin 20 illiyini qeyd edən Moldova Respublikası Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası Azərbaycan Respublikasında auditor peşəsinin optimallaşdırılması və inkişafı üçün ölkənizdə auditorların, ekspertlərin və digər mütəxəssislərin IFAC tərəfindən irəli sürülən beynəlxalq praktika və normalarına uyğun olmaq öhdəliklərini yüksək qiymətləndirir.

Bizim peşə təşkilatları arasında yaranmış xoş əməkdaşlıq əlaqələri ruhunda, keçirilmiş görüşlərə və birgə peşə niyyətlərinə əlavə olaraq, biz professional əməkdaşlıqda tam açıqlıq təzahürü vacib hesab edirik. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası və Professional Mühasiblər və Moldova Respublikası Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası arasında 16 noyabr 2011-ci ildə imzalanmış Anlaşma Memorandumu bu səmərəli əməkdaşlığın nümunəsidir.

Iqtisadi böhran maliyyə auditi bazarına, eləcə də mühasiblərin peşəkar məşğulluğuna təsir göstərir. Beləliklə, biz hesab edirik ki, professional cavab biznesdə inamı bərpa edə bilən, müəyyən effektiv qərarların qəbul edilməsi və tətbiqində yardım edə bilən, iqtisadiyyatın sonrakı enməsini dayandırıb yenidən işə salınmasını təmin edə bilən qərarların qəbulunda keyfiyyətli və məsuliyyətli fəaliyyət ilə təqdim olunmalıdır.

Buna görə də, biz Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının auditorları və digər əməkdaşlarının tərəqqiyə doğru yolunda böyük uğurlara nail olmasını istəyirik, və icazə verin sizi Moldova Respublikası Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası adından nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaq üçün bizim peşə və fəaliyyətimizin nəticələrindən faydalananların naminə qarşılıqlı hörmət əsasında sizinlə əl-ələ hərəkət etmək arzusunda oldyğumuza inandıraq.

 

Hörmətlə,

 

Dr. Viorel DANDARA                                                        Marina SHELARU

PMAA-nın Prezidenti                                                        PMAA-nın İcraçı direktoru

 


ПОЗДРАВЛЕНИЕ АПБА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПО СЛУЧАЮ 20-Й ГОДОВЩИНЫ СОЗДАНИЯ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

По случаю 20-й годовщины создания Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, позвольте нам от имени Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова выразить вам, наши уважаемые коллеги, самые теплые поздравления за огромный прогресс и выдающиеся достижения, которых вы добились непрестанными усилиями по модернизации и решению проблем, связанных с экономическим и социальным развитием в текущий период.

Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова, которая также празднует в августе 2016 года свое 20-летие плодотворной деятельности служения общественным интересам, высоко ценит обязательства аудиторов, экспертов, других специалистов вашей страны соответствовать международной практике и нормам, продвигаемым IFAC, обеспечивая шаг за шагом развитие и упорядочение этой профессии в Республике Азербайджан.

В духе хороших сотруднических связей, установленных между нашими профессиональными организациями, в дополнение к проведенным встречам и нашим совместным профессиональным намерениям мы считаем делом большой важности проявление полной открытости к непрерывному профессиональному сотрудничеству. Примером такого плодотворного сотрудничества служит Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Ассоциацией профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова 16 ноября 2011 года.

Воздействие экономического кризиса в равной степени затрагивает рынок финансового аудита, так же как и профессиональную занятость бухгалтеров. Таким образом, мы считаем, что профессиональный ответ должен быть представлен качественной и ответственной деятельностью, которая способна восстановить доверие в бизнесе, помочь в принятии и применении определенных эффективных решений, которые могли бы остановить дальнейшее снижение и обусловить перезапуск экономики.

Поэтому мы хотим, чтобы все аудиторы и другие сотрудники Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики добились больших успехов на пути к прогрессу и позвольте нам заверить вас от имени Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова в нашем желании действовать рука об руку с вами на основании подлинного взаимного уважения, преследуя достижение намеченных целей ради нашей профессии и всех, кто пользуется плодами нашей деятельности.

 

С уважением,

 

Д-р Виорел Дандара                                               Марина Шелару

Президент АПБА                                                    Исполнительный директор АПБА

 


 Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

Уважаемый Вахид,

Второе обретение Азербайджаном независимости в конце ХХ столетия стало началом славной страницы нашей истории. Результатом тяжелого труда великого вождя Гейдара Алиева является трудная, но многославная история пути независимости. Дальновидной политикой, решительным претворением самых сложных проектов, Всенародный лидер обеспечил успешное будущее независимого государства, удивив мир политикой, способной пройти века.

Необходимое для подъема свободной экономики независимого Азербайджана создание национального аудита тоже является примером этой политики. Приступившая к деятельности 5-го апреля 1996 года Палата Аудиторов Азербайджанской Республики вот уже 20 лет как добилась построения в стране национальной системы аудита и признания во всемирном масштабе. Следует отметить, что в течение этого не столь большого для истории периода, Палата Аудиторов Азербайджанской Республики внесла свой весомый вклад в расширение объема и сферы влияния аудиторских услуг в республике, в борьбу с коррупцией, в увеличение прозрачности и в экономическое развитие государства в целом.

Радует то обстоятельство, что Палата Аудиторов значительно расширила международные связи и их охват. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики является полноправным членом Международной Федерации бухгалтеров (IFAC) и Европейской Федерации бухгалтеров и аудиторов (EFAA). Палата Аудиторов, подписавшая меморандумы с организациями более чем 30 стран, ставшая членом ряда авторитетных учреждений, не жалела внимания и заботы для выращивания опытных специалистов, признания в мировом масштабе, подготовки молодых кадров на международном уровне, и работа в этом направлении успешно продолжается.

Являясь Азербайджанской Ассоциацией Профессиональных Финансовых Менеджеров, мы выражаем свою признательность за тесное сотрудничество с вашей организацией и от всего сердца поздравляем с 20-летием Палаты Аудиторов, желаем вам и в дальнейшем исполнять ту достойную и значительную роль в экономике, которую вы, безусловно, заслуживаете.

 

С уважением,

Президент Азербайджанской Ассоциации

Профессиональных Финансовых Менеджеров              Нурия Новрузова
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

Dear Mr. Vahid Novruzov,

The second obtaining of independence by Azerbaijan at the end of the twentieth century has become the beginning of the glorious pages of our history. The glorious history of the path of independence is the result of work of the great leader Heydar Aliyev. By far-sighted policy and resolutely implementation of the most complex projects, the national leader ensured a successful future of independent state. He surprised the world by his policy, that was able to pass through centuries.

Establishment of a national audit required for lifting the free economy of independent Azerbaijan is also an example of this policy. It is already 20 years as the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic, started its activity in April, 5 1996, has created the country is national audit system and has achieved worldwide recognition.It should be noted that during this not so great period for the history, the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic has made a significant contribution to the expansion of the scope and sphere of influence of audit services in the country, fighting against corruption, increasing of transparency and to the economic development of the state as a whole.

It is a pleasing fact that Chamber of Auditors has significantly expanded international relations and their coverage. Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic is a full member of the International Federation of Accountants (IFAC) and the European Federation of Accountants and Auditors (EFAA). Chamber of Auditors, which signed a memorandum with organizations in more than 30 countries and became a member of several prestigious institutions, spared no attention and care to nurture skilled professionals, to train young cadres at the international level, and work in this direction is continuing successfully.

As the Azerbaijan Association of Professional Financial Managers, we express our appreciation for the close cooperation with your organization and warmly congratulate the Chamber of Auditors with the 20th anniversary, we wish you to continue to fulfill the worthy and significant role in the economy, which you certainly deserve.

 

Yours faithfully,

President of Azerbaijan Association

of Professional Financial Managers                            Nuriya Novruzova


 Поздравляем вас по случаю 20-летнего юбилея начала деятельности Палаты Аудиторов! Желаем успехов и мира коллективу в его славной работе!

 

С уважением,

Отдел Государственного контроля Администрации ПрезидентаWe congratulate you on occasion of the 20th anniversary of the start of activity of the Chamber of Auditors! Good luck and peace to your team in its glorious work!

 

Yours faithfully,

State Control Department of Presidential Administration 


Уважаемый Вахид Тапдыгович!

В первую очередь благодарю вас за оказанное мне внимание и приглашение на Юбилейную Конференцию!

Настоящий этап пути независимого развития Азербайджана, и с точки зрения переформирования независимой национальной экономики в соответствии с принципами рыночной экономики, и с точки зрения эффективной интеграции в мировую экономическую систему, является в высшей степени ответственным. Формирование в новых условиях гибких, прозрачных и экономически эффективных производственных отношений, мобилизация материальных, трудовых и финансовых ресурсов и их эффективное использование приобретают большое значение. Этот процесс важен не только с точки зрения хозяйственной деятельности, но, в то же время, и с точки зрения соответствия общественных отношений новым условиям здорового и прозрачного развития.

Поэтому, я считаю, что учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности играют исключительную роль в эффективном решении этих вопросов. Ввиду этого на аудиторскую службу ложится большая ответственность. Потому что аудит, хоть и относится к деятельности оказания услуг, но в то же время, выполняя функции независимого контроля, играет роль гаранта между государством и предпринимателями, и между предпринимателями и менеджерами.

Несмотря на то, что с момента создания национальной системы Аудита прошло всего 20 лет, я полагаю, что пройден, как минимум, 50-летний путь развития. Существенно расширен объем и масштаб аудиторских услуг. Роль аудита в повышении прозрачности, борьбе с коррупцией и в развитии экономики страны в целом значительно возросла. И, конечно же, эти успехи явились логическим результатом работы непосредственно Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и, особенно, совершенного опыта управления руководства Палаты.

Логическим результатом верности Азербайджанскому государству и государственности является здоровая семейная атмосфера в коллективе Палаты.

Успехи Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики явились закономерным результатом инициативного плодотворного труда уважаемого профессора Вахида Новрузова, неизменно руководящего Палатой со дня ее создания и вплоть до сегодняшнего дня.

Уважаемый Вахид Тапдыгович!

От всего сердца поздравляю Вас и руководимый Вами коллектив с 20-летним Юбилеем начала деятельности и желаю новых успехов в трудах!

 

С уважением,

Председатель Открытого Акционерного Общества “Xəzər”,

доктор экономических наук                                                                                     Гудрат КеримовDear Vahid Novruzov!

First of all thank you for your attention to me and an invitation to the jubilee conference!

This stage of the path of independent development of Azerbaijan is the highly responsible both in terms of reformation of an independent national economy in accordance with the principles of the market economy, and in terms of effective integration into the world economic system. Under the new conditions the formation of flexible, transparent and cost-effective industrial relations, the mobilization of material, labour and financial resources and their effective use acquire great significance. This process is important not only in terms of economic activity, but at the same time, in terms of correspondence of social relations with the new conditions of healthy and transparent development.

That is why I think that the accounting, control and analysis of economic activities play an exceptional role in effective resolution of these issues. Therefore, a great responsibility falls on an audit service. Because the audit, although it is a service activity, but performing an independent control functions, it plays at the same time the role of a guarantor between the state and entrepreneurs, and between the entrepreneurs and managers.

Although only 20 years have passed since the creation of the national audit system, I consider, that passed at least 50 years of development. The volume and coverage of audit services were expanded significantly. The role of audit in improving transparency, the fighting against corruption and in the country is economy development in general has increased significantly. Of course, these successes are the logical result of work and perfect management experience directly of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and, especially, the Chamber is leadership.

Healthy family atmosphere in the Chamber is collective is the logical result of fidelity to the Azerbaijan state and statehood.

The successes of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic are the logical result of the active fruitful work of respected professor Vahid Novruzov, who invariably administers by Chamber since its creation until today.

Dear Vahid Novruzov!

I heartily congratulate you and the led by you team on the occasion of the 20-th anniversary of activity and wish you new successes in your work!

 

Yours faithfully,

Chairman of Joint Stock Company "Xəzər",

Doctor of Economic Sciences                                            Gudrat Kerimov

  Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый г-н Новрузов!

 

Мы от всей души поздравляем Вас, всех членов Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и Ваш коллектив с 20-летней годовщиной Палаты Аудиторов.

Палата Аудиторов, основанная согласно подписанному в 1994 году всенародным лидером Гейдаром Алиевым Закону Азербайджанской Республики "Об аудиторской деятельности" и приступившая к деятельности в 1996 году, с первого дня выполняла незаменимую роль в развитии предпринимательства в нашей стране, улучшении деловой среды, установлении международной системы учета, обеспечении прозрачности в финансовой сфере.

Как результат внимания и заботы уважаемого Президента Ильхама Алиева, было организовано оказание аудиторских услуг на основании международных стандартов, изучен опыт передовых стран. Значительное развитие предпринимательства, большие достижения в направлении либерализации экономики оказали серьезное влияние и на организацию деятельности Палаты Аудиторов. Работа Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики в направлении развития аудита, как цивильной формы финансового контроля, и построение его в соответствии с международными стандартами, настойчиво продолжается и по сей день.

Еще раз от всего сердца поздравляем с юбилеем и желаем успехов в вашем труде.

 

С уважением,

Председатель                                                             Рамиз Гасанов
To the Chairman

of the Chamber of Auditors

of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

Dear Mr. Vahid Novruzov,

We congratulate you, board members of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and your team on the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors.

According to the Law of Azerbaijan Republic on "Audit service" signed by National Leader Heydar Aliyev in 1994, the Chamber of Auditors started its activity in 1996 and it has been an indispensable role in the developing of entrepreneurship in our country, improving the business environment, building the international accounting system, ensuring transparency in the financial system since its establishment.

As a result of attention and care of Mr. Ilham Aliyev, audit services have been held in accordance with international standards, studied the experience of the advanced countries. The important development of entrepreneurship, the significant progress towards liberalization of the economy have had a major impact on the organization of the activity of the Chamber of Auditors. The Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan continues to work hard today towards to develop the audit service which is considered a civilized form of financial control in the world and build it in accordance with international standards.

We congratulate you once again on the occasion of the 20th anniversary and wish you successes in your resolute work.

 

Yours faithfully,

Chairman                                                                                  Ramiz Hasanov 
Председателю Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики

г-ну Вахиду Новрузову

 

Уважаемый Вахид муэллим!

 

От имени Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики сердечно поздравляю Вас и руководимый Вами коллектив с 20-летним юбилеем Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, желаю крепкого здоровья и успехов в труде.

Отрадно отметить, что за 20-летний период Палата Аудиторов Азербайджанской Республики провела огромную работу по формированию принципов аудита в Азербайджане, и сыграла особую роль в экономическом развитии нашей страны на принципах прозрачности. Именно поэтому руководимая Вами Палата Аудиторов превратилась в высокозначимую организацию, чей авторитет и статус растут день ото дня. Надеюсь, что плодотворные деловые отношения между Палатой аудиторов и Конфедерацией Предпринимателей Азербайджана, став еще более тесными, выйдут на новый уровень сотрудничества.

Желаю вам успехов в той ответственной и высоко ценимой работе, которую вы ведете в области укрепления профессии аудитора и бухгалтера.

 

Уважаемый Вахид муэллим,

Я полностью уверен в том, что Ваш огромный опыт, высокий уровень организации работы в Вашем коллективе принесут реальные плоды, и будут и в дальнейшем оказывать свое положительное влияние на процветание и благополучие нашей страны и людей.

Еще раз поздравляю Вас и желаю Вам успехов в ваших начинаниях!

 

С уважением,

Мамед Мусаев

Президент Национальной Конфедерации

Организаций Предпринимателей (работодателей)

Азербайджанской Республики
To the Chairman of the Chamber of

Auditors of Azerbaijan Republic

Mr. Vahid Novruzov

 

Dear Mr. Vahid,

On behalf of The National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic we congratulate you and your collective on the occasion 20th anniversary of the Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic and I wish each of you good health and success in your fruitful work.

It can be noted with pride that, in 20 years of activity the Chamber of Auditors has done great work in the direction of the formation of auditing principles in Azerbaijan and has played a special role in the economic growth of our country based on transparent principles. That is why the powers and status of the organization headed by you getting stronger day by day has become an important institution.

I hope that, effective and business relations of National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations with the organization headed by you will increase and rise remarkable level of cooperation. Your services in the field of strengthening and improvement of accounting and auditing profession in Azerbaijan are highly appreciated and I wish you success in your responsible and valuable activities.

Dear Mr. Vahid,

I am fully confident that, your best experience, excellent organization of the work in your collective will give its real results and will have decisive influence for the further prosperity of our country, improvement the welfare of our people.

Once again I congratulate you and wish you success in your future work!

 

Sincerely,

Mammad Musayev

President of the National Confederation of

Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic

 
 

Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi münasibətilə

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində biznes subyektinin uğurlu fəaliyyətinin təmin olunması ilk növbədə onun təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının mövcud qanunvericiliyin tələblərinə  və bazar konyunkturasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsindən asılıdır.

Buna nail olunmasında maliyyə nəzarətinin əsas formalarından biri olan və bütün dünyada geniş yayılmış auditor xidmətinin böyük rolunun olması danılmaz faktdır. Bu, həm də auditor xidmətinin əsas mahiyyətindən irəli gəlir. Belə ki, auditor xidməti təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyəti sahəsində müqavilə əsasında yoxlamaların keçirilməsindən və yoxlamanın nəticəsi üzrə  mühasibat uçotunun düzgün tətbiq olunması, hesabat göstəricilərinin dürüstlüyü barədə yazılı rəy verilməsindən, auditorun peşə fəaliyyətinə uyğun olaraq maliyyə-təsərrüfat  münasibətləri sahəsində digər xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir.

Azərbaycanda auditor xidmətinin yaradılması məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olmuş və bu məqsədlə 1994-cü ildə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə qəbul edilmişdir.

Həmin Qanundan irəli gələrək Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlər  sistemini hazırlamaq, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin və auditorların mənafelərini müdafiə etmək, öz fəaliyyətində qanunvericilikdən irəli gələn tələblərə auditorlar tərəfindən riayət edilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası yaradılmışdır.

Ötən dövr ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən  Azərbaycanda auditor xidmətinin mütərəqqi dünya təcrübəsinə uyğun şəkildə təşkili və tənzimlənməsi, milli audit sisteminin inkişafını təmin edən mükəmməl normativ hüquqi bazanın  yaradılması, beynəlxalq tələblər səviyyəsində fəaliyyət göstərmək iqtidarında olan kadrların hazırlanması sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Görülmüş işlərin nəticəsi olaraq Azərbaycanda milli audit sistemi bərqərar olmuş, auditor xidmətinin həcmi, əhatə dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmiş, şəffaflığın yüksəldilməsində, korrupsiyaya qarşı mübarizədə, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında auditin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdər.

Audit sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində Auditorlar Palatasının beynəlxalq əlaqələrinin əhatə dairəsi kifayət qədər genişlənmişdir. Auditorlar Palatası bir çox ölkələrin audit və mühasibatlıq təşkilatları ilə əməkdaşlıq sazişləri, niyyət protokolları və memorandumlar imzalamış və bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC), Avropanın Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasına (EFAA) tam hüquqlu üzv olmuşdur.

Ümid etmək olar ki, bundan sonra da Auditorlar Palatasının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən iqtisadi islahatlara dəstək olacaq və ölkə iqtisadiyyatında maliyyə şəffaflığının gücləndirilməsində, Azərbaycan iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.

Yubiley münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının bütün üzvlərinə və şəxsən cənab Vahid Novruzova işlərində uğurlar, rifah, sağlamlıq və xoşbəxtlik arzulayıram.

 

AMEA-nın müxbir üzvü,

i.e.doktoru, professor                                                             Akif Musayev
По случаю 20-летнего юбилея Палаты Аудиторов

 

Обеспечение успешного функционирования хозяйствующего субъекта в условиях современной рыночной экономики зависит, прежде всего, от осуществления его экономико-финансовых операций в соответствии с требованиями существующего законодательства и рыночной конъюнктуры.

Неоспоримый факт, что в достижении этого играет большую роль аудит, являющийся одной из форм финансового контроля и получивший широкое распространение по всему миру.   Это проистекает также из основной сущности аудита.  Таким образом, аудиторская служба состоит из проведения проверок на основании договора в области финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и правильного применения бухгалтерского учета по результатам проверки, выдачи письменного заключения о точности отчетных показателей, и оказания иных услуг в сфере финансово-хозяйственных отношений в соответствии с профессиональной деятельностью аудитора.

Создание аудиторской службы в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и было утверждено в 1994 году Законом Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе".

Во исполнение этого Закона, для разработки системы мер, направленных на развитие и усовершенствование аудиторской службы, защиты интересов хозяйствующих субъектов и аудиторов, контроля за соблюдением аудиторами в своей деятельности проистекающих из законодательства требований, была создана Палата Аудиторов Азербайджанской Республики.

 За прошедший период в Азербайджане Палатой Аудиторов были осуществлены важные мероприятия в области организации и регулирования аудита соответственно прогрессивному мировому опыту, создания обеспечивающей развитие системы аудита полной нормативно-правовой базы, подготовки кадров, способных действовать на уровне международных требований.  В результате проделанной работы в Азербайджане была основана национальная система аудита, существенно расширены объем и охват аудиторских услуг, значительно возросла роль аудита в развитии экономики страны в целом.

В результате изучения и внедрения в нашей стране прогрессивного международного опыта в области аудита сфера международных связей Палаты Аудиторов была значительно расширена.   Палаты Аудиторов заключила с аудиторскими и бухгалтерскими организациями целого ряда стран соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях и меморандумы, стала полноправным членом авторитетных международных организаций, в том числе Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA).

Можно надеяться, что и в дальнейшем деятельность Палаты Аудиторов будет поддержкой осуществляемым под руководством президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева экономическим преобразованиям, будет играть значительную роль в увеличении прозрачности и укреплении экономической мощи Азербайджана.

По случаю юбилея я желаю всем сотрудникам Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и лично г-ну Вахиду Новрузову успехов в делах, благополучия, здоровья и счастья.

 

Член-корреспондент НАНА,

д.э.н., профессор                                                                       Акиф Мусаев
On the occasion of the 20th anniversary of the Chamber of Auditors

 

Ensuring the successful functioning of business entity in the modern market economy de